Správa registratúry

Správa registratúry patrí medzi kľúčové činnosti spoločnosti DELTA Consult, a.s. Profesionálne sme sa ňou začali zaoberať v roku 1998 ako jedna z prvých firiem na Slovensku. V registratúrnom stredisku spoločnosti sa nachádzajú písomnosti 110 firiem, ktoré využívajú naše služby v rôznom rozsahu.

Všetky služby v oblasti správy registratúry realizujeme v súlade so zákon NRSR č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach, vyhláškou MVSR č. 628/2002 Z.z., ako aj ďalšími súvisiacimi zákonmi a predpismi.

Profesionalitu nášho prístupu k poskytovaniu služieb potvrdila aj spoločnosť DET NORSKE VERITAS, keď nám udelila certifikát systému manažmentu kvality podľa normy ISO 9001:2008.

Pre hospodársky aktívne firmy zabezpečujeme

 • Protokolárne prevzatie a prevoz spisov do registratúrneho strediska spoločnosti, a to aj z pobočiek klienta v rámci celého Slovenska.
 • Kontrolu úplnosti prevzatých spisov podľa požiadaviek klienta.
 • Vytriedenie spisov podľa vecných skupín a roku vzniku.
 • Uloženie do archívnych škatúľ a prehľadné označenie v súlade s platnou legislatívou.
 • Vďaka presnej evidencii uloženia spisov v archivačnom systéme vieme do 2 hodín od vyžiadania zabezpečiť vyhľadanie požadovaného spisu a zaslanie jeho kópie e-mailom.
 • Do 24 hodín dopravíme originály, prípadne overené kópie Vami vyžiadaných spisov.
 • Jedenkrát ročne vyradenie spisov, ktorým uplynula lehota uloženia. Po schválení návrhu na vyradenie klientom ako aj príslušným štátnym archívom zabezpečíme likvidáciu spisov. Zaručujeme, že nepríde k úniku osobných ani iných údajov zo spisov.
 • Vypracovanie registratúrneho plánu v súlade s organizačnou štruktúrou spoločnosti klienta.
 • Úschovu písomností v priestoroch registratúrneho strediska – pre klientov, ktorí nemajú záujem o iné služby správy registratúry, ale nemajú dostatok miesta na uloženie agendy.
 • Pre klientov, ktorí majú dostatočné priestory na zriadenie registratúrneho strediska, zabezpečíme správu registratúry externou formou, t.j. naši odborní zamestnanci zabezpečia zriadenie registratúrneho strediska vo firme klienta, v dohodnutých intervaloch budú triediť, zakladať a vyraďovať spisy priamo u klienta.

Pre správcov konkurzných podstát a likvidátorov zabezpečujeme

 • Protokolárne prevzatie a prevoz registratúrnych záznamov, ktorým neuplynula lehota uloženia, do dlhodobej úschovy.
 • Umiestnenie registratúry v priestoroch, ktoré zaručujú jej zachovanie.
 • Vytriedenie a systematické označenie registratúrnych záznamov.
 • Prípravu vyraďovacieho konania a pravidelné vyraďovanie registratúrnych záznamov, ktorým uplynula lehota úschovy.
 • Pre oprávnené fyzické a právnické osoby spracovanie výpisov pre dôchodkové a iné úradné potreby.
 • Prípravu registratúrnych záznamov s trvalou dokumentárnou hodnotou v zmysle zákona o archivácii na uloženie v príslušnom štátnom archíve.

Miesto úschovy registratúrnych záznamov – registratúrne stredisko

 • Registratúrne záznamy (písomnosti) uschováme v budove, ktorá je vo vlastníctve spoločnosti DELTA Consult, a.s. Budova je určená výhradne na dlhodobé uloženie registratúrnych záznamov, a preto spĺňa všetky predpoklady na ochranu registratúrnych záznamov (ochrana pred požiarom, vodou a inými degradačnými činiteľmi, ktoré znehodnocujú záznamy, taktiež pred stratou alebo odcudzením) v súlade s platnými právnymi predpismi.
 • Budova je zabezpečená poplašným zariadením napojeným na bezpečnostnú službu, okná a dvere sú zabezpečené mrežami, samozrejmosťou sú pravidelné kontroly a previerky zabezpečovacích zariadení. Na jednotlivých podlažiach a v miestnostiach sa nachádzajú požiarne senzory a depozitné priestory sú zabezpečené proti šíreniu požiaru.

Potrebujete efektívne vyriešiť správu vašej registratúry?

Zavolajte nám na +421 33 534 04 98 alebo vyplňte formulár, budeme Vás obratom kontaktovať.

Radi Vám pomôžeme s Vašim podnikaním

147+

Spokojných klientov

100%

Spokojnosť s našimi službami

11+

Zrealizovaných projektov

Máte záujem o konzultáciu?

Napíšte nám správu